برچسب: توبه

من هنوز منافقم ۰

من هنوز منافقم

روی خودم تم دین و بندگی نصب کرده ام اما سیستم عامل زندگی ام هنوز همان هوی و هوس است