دسته: آدم خوب ها

اولیاءالله

۰

هوای ابری

مردم هوای ابری را دوست دارندبرای همین خورشید هنوز پشت ابرهاست!!

خاطره ی مسجد کوفه ۰

خاطره ی مسجد کوفه

مسجد کوفه نماز را به جماعت خواندم ….. امام جماعت که بود را نمی دانم …. فقط می دانم کل نماز تمام حواسم پی ِ محراب ِ طلا گرفته ی...

توافق بد ۰

توافق بد

وقتی انصار و مهاجرین در سقیفه توافقی بد کردند فاطمه در مدینه کشته شد و حسین در کربلا…

فرصت شرکت جهاد در جنگ ۰

فرصت شرکت جهاد در جنگ

شمشیری که برای جهادیک عمر در غلاف بود پهلوی تو را شکست . . بعد از پیامبر جنگ نرفته ها و فراری های از میدان سردار جنگیدن با دختر پیامبر...