آتش زد

حرص عجیبی داشت برای جمع کردن عکس های من حالا که آتشی بپا کرده مرادش را پی بردم