دل بستن

دل بستن به این و آن حماقت تکراری من است. . . . بعد تو فهمیدم nدل برای کندن بنا شده استn نه بستن!