زنجیر پاره کردن بزدل خیبر

بزدل خیبرپشت درب خانۀ  فاتح خیبر نعره می کشد. خبر دارد پیامبر علی را دعوت به صبر کرده است پس با  خیال راحت جلوی خانۀ علی زنجیر پاره کرده و...