ترس اتمام رابطه

جز ترس از دست دادنت ارمغان این عشق چه بود؟