کیپاپ و موج دوم هالیو

درپی موفقیت موج نخست کـه بـر انتشار سـریال های درام تلویزیونی متمرکزبود، موج دوم هالیو کـه از آن با عنوان موج نو کره ای نیـز یـاد می شـود با پیشـتازی کیپاپ به راه افتاد که از قـدرت موفقیت بسـیاربیشـتری در مقایسه با موج اول برخوردار بود؛ چون به مدد توسعۀ شتابان اینترنت و رسانه ها دسترسی به مخاطبان بسیار گسـترده تر فراهم بوده است.
با گسترش شـبکه های اجتماعـی آنلاین و نمایش های تلویزیونی کره، گسـترش جهانی اجرا های پاپ کره ای، نه تنها در شرق و جنوب شرقی آسیا، بلکه در امریکای لاتین، هند، شـمال افریقـا، خاورمیانـه ودر اروپـا وغرب نیز دیده میشـود و این موسیقی مخاطب جهانی پیـدا کرده اسـت. در طول سال های ٢٠١٣ تـا ٢٠١٩ کنسرت های کیپاپ درشهرهای بسیارزیادی ازکشورهای مختلف آسیایی همچون ژاپن، چین، تایوان، تایلند، ویتنام، اندونزی، سنگاپوروحتی عربستان ونیزدرکشورهای انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، امریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، شـیلی و… برگزار شـده اسـت.

مشهورترین گروه های موسیقی کره ای

گروه هایی که درادامه معرفی میشوند، مشهورترین گروه های موسیقی کره ای هستند:

گروه هـای پسرانه: مهم تریـن گروه های موسیقی پاپ کره ای که فقـط جمعی ازپسران آنها را تشکیل داده انـد، عبارت اند از:

BTS, EXO, JBJ, GOT, 7 Block B, Seven teen, Suga, Pentagon,9 SF, Shinee, Super junior,

Between, Highlight, Bigbang 501, SS301 , SS, Vixx, up 10 SION, Mansta X, Wanna one,

B to B, Astro, Hallo, Winner, PSY, Infinite, Taemin, CBX, BAP,NUEST, Ze-a, FT Island,

Beast, Teentop, Boyfriend, JYJ, Ukiss, Romeo,2 PM.

گروه های موسـیقی دخترانه : مهم تریـن گروه های موسـیقی پاپ کـره ای که تنها جمعی ازدختران آنها را تشکیل داده انـد، عبارت اند از:

SNSD, G Friend, Twice, Red Velvet, Brave Girls, T-ara, Black Pink, IU, Minute, 4 IO, AoA,

HyunA, EXID, Rainbow, Girls day, Miss A, Wonder girls, Girls Generation, April, FX.

گـروه ترکیبـی : گـروه Kard تنهـا گروهـی اسـت کـه از ترکیـب پسـران و دختـران تشـکیل شـده است.

بی تی اس، مشهورترین گروه موسیقی کره

در میان گروه های موســیقی کره، گـروه بی تی اس، مشهورترین گروه موسیقی کیپاپ اسـت که طرفداران جهانی وازجمله طرفداران ایرانـی فراوانی دارد.

ویژگیهای متمایز کیپاپ


۱- اجرای گروهی : بارز ترین ویژگی کیپاپ را میتوان گروهی بودن آن دانست. درکیپاپ بیش از آنکه تمرکزروی تکخوان ها باشـد،به گروه ها توجه میشـود که ایــن امـر مختـص فرهنگ شــرقی اسـت وتا حد زیادی از تفردگرایی غرب فاصله دارد. پیش تر گروه های مختلـف موسیقی کیپاپی مرکـب ازپسـران، دختـران و ترکیبی معرفی شـدند. شـکل اجـرای گروهی ایـن نـوع موسـیقی قابلیت هـای خاصـی بـه آن میدهـد؛ ازجمله قابلیـت نمایش و رقـص و آواز گروهی کـه در عمـل، ایـن نـوع موسـیقی را از سـطح اجـرای موسـیقی فراتـر میبـرد و بــه گروه هایی نمایشـی تبدیـل میکنـد که در ادامه به آن پرداخته شــده اســت.

۲- تلفیق رقص، آواز و نمایش: بخش بصری در کیپاپ بسیار جذاب است و عنصر بسـیار مهمی تلقی میشـود. جذاب بـودن و زیبایـی به قـدری مهـم اسـت کـه بسـیاری از خوانندگان این نوع موسـیقی برای دسـت یابی به سـطح مطلوب این موضوع، عمل های جراحی زیبایی انجام میدهنـد. موسـیقی ویدئوهـای کیپاپ، بسـیار زنـده و رنگارنگ اسـت. موسـیقی ویدئوهـا بـه نحـوی طراحی شـده اند که حتی بینندگان غیرکره ای هم جذب آن میشـوند. ریتم دار بـودن، رقـص خواننـدگان به شـکل گروهی پس زمینه هـای زنـده و نـوع پوشـش خواننده ها، هم در جذاب بودن کنسـرت کیپاپ مؤثـر است. در اجراهـای کیپـاپ روی صحنـه، نقطـۀ کانونـی اجرا بیش از آنکه خود موسـیقی باشـد، بر ارائۀ نمایشی جذاب و دیدنی و به لحاظ بصری بسـیار قوی متمرکز اسـت. این نمایش، ترکیبـی از حرکات معمول و منحصربه فـرد و هماهنگ رقـص اسـت کـه بـا لباس هایی طراحی شـده و برخـوردار از مضمونـی خـاص اجرا میشـود.

۳- ستاره سـازی و سـتاره محوری (پـرورش سـتارگان محبـوب): رشـد روزافـزون علاقـه بـه کیپاپ را نمیتـوان تنها علاقـه بـه موسـیقی پـاپ کره ای تلقـی کـرد، بلکـه ایــن موضـوع، فراتـر از موســیقی در کشـورهای مختلف بــه پدیــده ای فرهنگی اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. برخی از صاحب نظــران معتقدنــد ایــن موســیقی را نبایــد فقــط زیرمجموعــۀ موســیقی پــاپ دیــد، بلکــه بایــد آن را ذیل انگارۀ «موســیقی ســتاره محور» تحلیل کرد. ایـن نـوع موســیقی زیرگونــه ای از موسـیقی اسـت کـه سـرگرمی مبتنـی بـر رابطـۀ تنگاتنـگ سـتاره های مـورد علاقـۀ نوجوانـان و صنعـت تلویزیـون را نشـان میدهـد و از تجاری شــده ترین صــادرات فرهنگــی کــره به شــمار مــی رود.
اساســی ترین عنصــری کــه کیپاپ را از موســیقی معمــول مردم پســند کــره ای متمایـز میسـازد، ایـن مفهـوم کلـی اسـت کـه ایـن موسـیقی را سـتارگان محبـوب و جــذاب اجـرا می کننــد. ایــن ســتاره ها، گروه هایی از تک خوانندگان هســتند کـه در یـک نظـام آمـوزش و مدیریـت پیچیـدۀ سـتارگان فعالیـت می کننـد؛ چـون یـک شـرکت یـا آژانـس بـزرگ سرگرمی آنهـا را تشـکیل می دهـد. ایـن سـتارگان دراوایـل دهـۀ ٢٠ عمـر خـود، پـا روی صحنه می گذارنـد و اغلـب مخاطـب نوجـوان را هــدف قــرار می دهنــد کــه از اواخــر دهــۀ ١٩٩٠ بــه این ســو، کل بــازار هــدف موسـیقی پـاپ کـره ای را تشـکیل داده انـد»
در کرۀ جنوبی، مسـیر ستاره شـدن چنــدان هموار نیسـت، اما شرکت های اسـتعدادیابی در کـرۀ جنوبـی اسـتعدادها را در سـنین پاییـن و اغلـب در آسـتانۀ ورود به نوجوانـی به سـرعت شناسـایی می کننـد و بـا بسـتن قـرارداد، آنهـا را زیرنظـر می گیرند. افــراد صاحــب اســتعداد در کنــار هــم در قالــب یک جماعــت، آمــوزش می بیننــد و مهارت هـای خوانـدن، رقصیـدن و روابـط عمومـی را کسـب می کننـد. ایـن اسـتعدادها پـس از سـال ها آمـوزش می تواننـد آهنگ هـای موفقـی را ارائـه دهنـد. شـیوۀ آغـاز بـه کار گروه هـای جدیـد جملگی بـه ایـن نحـو اسـت کـه یـا بـرای نخسـتین بار در یک برنامـۀ تلویزیونی ظاهـر شـده یـا برنامـۀ افتتاحیـه ای بـرای آنـان برگـزار می شـود.

۴- تفکیک جنســیتی گروه هــا: همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، در میــان گروه هــای موســیقی کــره ای، فقــط یک گــروه به صــورت ترکیبی از دختـران و پسـران فعالیـت می کنـد. ایـن شـکل از فعالیـت بـرای بسـیاری از مخاطبـان به ویـژه در میان مخاطبان کشــورهای شــرقی و اســلامی کــه به نوعـی مختلط نشــدن دو جنـس در برخی سـنین، به ویـژه در نوجوانی و ابتـدای جوانی را دارای مزیت هـای فرهنگی می داننـد، جذابیت هــای خاصی ایجاد می کند و حتی به نوعی باعث پرشـورتر شـدن طرفـداری نوجوانـان از ایـن گروه هـا شـده اسـت. ایـن موضـوع یکی از اصـول اساسـی کیپـاپ به شـمار میرود کـه به منظـور پیشـبرد اهـداف تجـاری خـود، نیازمنـد احساسـاتی غلیـظ و پرشـور از سـوی نوجوانـان طرفـدار ایـن نـوع موســیقی اســت. ایــن مهــم از طریــق بازتــاب تمایــل نداشــتن اعضــای گروه هــای موسـیقی بـه جنـس مخالـف و بازنمایـی روابـط و شـخصیت هایی بسـیار منـزه از آنهـا در اذهـان هـواداران نوجوانی حاصـل شـده اسـت که احساسـاتی پـاک دارنـد و بـه دنبـال ارتباط گیـری روحـی و روانـی بـا سـتاره ای آرمانـی هسـتند

۵- هوادارسـالاری و نقــش رسانه های اجتماعی در گســترش پاپ کره ای: هــواداران در موســیقی پــاپ کـره ای، نقشی اساسـی و تعیین کننــده دارنــد و شـرکت ها و هنرمنـدان فعـال در ایـن عرصـه نیـز اهمیـت زیـادی بـرای طرفـداران خــود قائل انــد. هــواداران بــا پشــتیبانی از هنرمنــدان بــه آنــان انگیــزه و هــدف می دهنــد. به طــور کلــی فرهنگ هــواداری، هــم آثـار مثبــت و مفیـد و هــم آثــار منفـی و آسـیب هایی بـرای هنرمنـدان دارنـد. بـرای نمونـه، تأثیـر مثبـت ایـن است که هواداران از طرف هنرمنـدان و بــه نام آنان هــزاران دلار بــه افــراد نیازمنــد همچـون زنـان مسـتمند در کـره و دیگر کشـورها ازجملـه در ایـران کمـگ کرده انـد. گروه هـای کیپاپی اغلـب یگ باشگاه هـواداران متعصب با عنوانی جمعـی و گاهیِ بـا رنگـی مشـخص دارنـد کـه در رونـد تجاری سـازی محصولات منتشرشـدۀ گروه هـا از به «کاسـیوپیا» آن بهـره گرفتـه می شـود. بـرای نمونه، طرفداران گـروه «تی وی اییس کیو» شـناخته میشـوند و رنـگ رسـمی آنهـا قرمز مایل بـه آبی (صدفی) اسـت.

۶- آیینی سـازی نظام منـد اجرای کیپـاپ: هـر یـک از اجراهـای گروه هـای موسـیقی پـاپ کـره ای نظـم و ترتیبـی آیینـی دارد. براسـاس تبیینـی که رودنبولـر در کتـاب ارتباطات آیینـی از آییـن ارائـه کـرده اسـت، آییـن، اجـرای داوطلبانـۀ رفتـاری اسـت كـه به شـکلی سـزاوار به منظـور تأثیرگـذاری نمادیـن یـا مشـاركت در زندگـی جـدی طراحـی شـد اسـت. او بـرای آییـن، ١۵ ویژگـی را برشـمرده اسـت کـه در ادامـه ایـن ویژگی هـا را نـام می بریـم و بـا آنچـه در موسـیقی پـاپ کـره ای اتفـاق می افتـد، تطبیـق می دهیـم تــا تأملـی در مــورد برخــورداری ایــن موســیقی از نظمی آیین گونــه صــورت گیــرد.
به عبـارت دیگـر، بسـیاری از ویژگی هـای آییـن، بـر اجراهـای موسـیقی پـاپ کـره ای، تطبیـق زیـادی دارد؛ البتـه ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه اجـرای موسـیقی یـا کنسـرت در مـوارد دیـر، شـکل آیینـی پیـدا نمی کنـد؛ بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه در رونـد اجراهــای موســیقی پــاپ کــره ای، ایــن موضــوع، شــکلی برنامه ریــزی شــده تر، ســازمان یافته تــر، تشــدیدیافته، تقویت شــده، بســیار پررنگ تــر و غنی تــر پیــدا کـرده اسـت و همیـن امـر باعـث می شـود تأثیرگـذاری آن بـر هـواداران نیـز شـدیدترو عمیق تــر از دیگــر انــواع اجراهــای موســیقی باشــد. هنگامی کــه ایــن هــواداران در یکی از کنسـرت های موسـیقی کیپـاپ شـرکت میکننـد، حال وهـوای آنـان مشـابه حال وهــوای شــرکت کنندگان در آییــن دینی است و شــور و اشــتیاق و حال وهــوای مشابه مؤمنـی را دارند کــه با ایمان و باور قلبی مؤمنانۀ خود در آیینـی دینی شـرکت یافتـه و روح او رقـص و پـروازی شـادمانه را تجربـه کـرده و بـه احـوال تـازه و طراوتـی نـو در جـان خـود رسـیده اسـت. به عبـارت دیـر، آییـن تنهـا شـکل یـا فراینـدی از تفكـر نیسـت، بلکـه شـکلی از كنـش به شـمار میآیـد. مـردم آییـن را بـا بدنشـان انجـام می دهنـد. هـواداران موسـیقی پـاپ کـره ای نیـز تـلاش زیـادی می کننـد تـا بـه هـر رنـج و زحمتـی در کنسـرت ها و اجراهـا حضـور یابنـد و در ایـن راه، هزینه هـا و مشـقت های زیـادی را هـم متحمـل می شـوند. حضـور آنهـا در هنـگام اجـرای کنسـرت، به لحـاظ بدنـی بسـیار فعـال و پویاسـت و همان طـورکـه برگــزاری یک آییــن بــا حضــور مشــارکت کنندگان و مبتنـی بــر تصــورات ازپیش موجـود، صـورت می گیـرد، ایـن موسـیقی نیـز بـا حضـور خیـل هـواداران پرشـور
و بـا مشـارکت فعـال و نـه منفعلانـه و براسـاس مشـارکت برنامه ریزی شـده و هماهنگی از پیـش صورت گرفتـۀ آنهـا اجـرا می شـود. در ایـن هماهنگـی مشـارکت آمیز، ابزارهـای گوناگونـی بــه کار گرفتــه می شــود تــا اجــرای آیینی کنســرت را پرشــورتر، عمیق تــر، صمیمی تـر و گرم تـر سـازند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *