موج کره ای

مقصود از موج کـره ای، گسـترش اقبال بـه تولیدات رسـانه ای و فرهنگ عامه پسـند کره ی جنوبی است که در زبـان کره ای ازآن به «هالیـو» یاد میشود.
این اقبال در نتیجۀ راهبـرد دولتی_صنعتـی طراحی شـده، به منظور صدور تولیدات صنعت سرگرمی کره به بازارهای آسـیایی و با هدف دست یابی بــه ســود اقتصادی رخ داد. به عبارت دیگر، اقتصاد در گســترش ایــن پدیــده، نقــش اساســی داشــته اسـت.

شاید تا همین چندسال پیش وقتی اسم کشور کره را می‌شنیدیم به یاد لوازم خانگی می‌افتادیم، کره برای ما یادآور صادرات یخچال، تلویزیون و حتی گوشی تلفن همراهی که از کره به کشورهای مختلف دنیا بود اما حالا با گذشت چند دهه، کره فرهنگش را هم به اقصا نقاط جهان صادر می‌کند. یک روز فیلم‌ سینمایی می‌سازند و اسکار می‌گیرند، روز دیگر گروه موسیقی پاپ‌شان در پخش‌کننده موسیقی جوانان پخش می‌شود و روز دیگر با سریالی می‌سازد که رکوردهای تاریخی را جابه‌جا می‌کند. با سرمایه‌گذاری و توجه دولت، موج هالیو روز به روز گسترده‌تر شد و از ابتدای قرن ۲۱، کره به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای صادرکننده فرهنگ و توریسم در دنیا معرفی شد. برای بیش از صد سال آمریکا تنها کشورِ مدعیِ صادرات فرهنگی بود، اما کره و انگلیس این انحصار را از آمریکا گرفتند. دولت که شاهد پیشرفت کشور بود، در برنامه‌ریزی سالانه، بودجه‌ای را به این کار اختصاص داد. در سال ۲۰۱۴، این مبلغ، یک درصد درآمد خالص کشور بود که حدود یک میلیارد دلار می‌شد. البته نباید نقش شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اشتراک ویدئو مانند یوتیوب را نادیده گرفت. کره، بخش بزرگی از ترویج و گسترش فرهنگش را مدیون این شبکه‌‌ها است.
بلافاصله بعد از پخش فیلم‌ها و سریال‌ها، روند ترجمه آنها آغاز شده و در اندک زمانی، به زبان‌های مختلف ترجمه و در دسترس عموم قرار می‌گیرند. موضوعات جالب و متنوع باعث شده بسیاری از آنها در کشورهای دیگر بازسازی شوند. مثلا در سال ۲۰۱۳ سریالی با عنوان «پزشکان خوب» در کره ساخته شد که داستان یک جراح نابغه اوتیستیک بود. در سال ۲۰۱۷، نسخه آمریکایی این سریال، دقیقا با همین عنوان، ساخته شد. در سال ۲۰۱۹ هم، نسخه مشابهی در ترکیه با عنوان پزشک معجزه‌گر ساخته شد.
موج کره‌ای شامل فعالیت‌های مختلفی است، اما مشهورترین آنها کی‌پاپ (Kpop) یا همان صنعت موسیقی کره و کی‌دراما یا همان صنعت سریال‌سازی کره است

ویژگی مهم جریان فراملی موج کره ای ، مشـارکت فعـال دولـت کرۀ جنوبـی در تأسـیس و بهره بـرداری از صنایـع خـلاق به عنـوان ابزار پیشرفت اقتصادی و سیاسی بـوده اسـت. دولت کره، ایـن راهبـرد را در اواخـر دهـۀ ١٩٩٠ بـه کار گرفـت و در ایـن دوره، صنایـع خـلاق، به عنـوان بخشی کلیـدی بـرای رشد اقتصاد کـرۀ جنوبـی تعییـن شـد (چـوی و مالیانگ)از زمانی که
هشـتمین رئیس جمهـور کـرۀ جنوبـی، کیـم دائـه جونـگ١ (٢٠٠٣‐١٩٩٨)، خـود را «رئیس جمهـور فرهنگ» نامیـد، بودجــۀ بخــش فرهنــگ افزایــش چشــم گیری یافـت. او تأکیـد کـرد کـه کـره بایـد انـرژی ملـت را صـرف جهانی سـازی فرهنـگ ایــن کشــور کنــد؛ به نحوی کــه تجــارت، ســرمایه گذاری، گردشـگری و مبـادلات فرهنگـی را گسـترش دهـد

در پـی طـرح ایـن نقشـه، یو ایـن چون، وزیر پیشـین فرهنگ، ورزش و گردشـری کـره، توجـه ویـژه ای را بـه مـوج کـره ای، بـا هـدف برندسـازی از کره و فرهنگ کـره ای معطوف کـرد ، جانشـین دائـه جونـگ، ره مـو هیـون (٢٠٠٨‐٢٠٠٣)، هـم از سیاسـت های حمایتـی از فرهنــگ، فاصلــه نگرفــت و چشــم اندازی بــا عنــوان «پنجمیــن کشــورقدرتمنــد فرهنگـی» را بــا ایــن پیــام ترســیم و ترویــج کـرد کــه «قــرن ،٢١ عصــرفرهنگـی خواهــد بــود، به نحــوی کــه قــدرت فرهنگـی قــدرت اقتصادی تبدیـل میشـود» ازایــن رو، مـوج کـره ای به تدریج بـرای سیاسـت گذاران ایـن کشـور به عنـوان «سـلاح» کـره در میـدان تبـادلات فرهنگی و روابـط خارجـی اهمیـت فرهنگی و سیاسی زیـادی یافـت و به پدیده ای تبدیل شـد کـه کـرۀ جنوبـی را از کشـوری پیرامونـی و مصرف کننـدۀ تولیـدات فرهنگـی مهاجـم غـرب، ژاپـن و هنگ کنـگ بـه تولیدکننـده و صادرکننـدۀ فرهنگـی تبدیـل کـرد.

ازاواســط ســال ٢٠٠٠ میــلادی، مــوج کـره ای به طـور چشــم گیری در کشــورهای حاشـیۀ اقیانـوس آرام و بـه دنبـال آن قـارۀ امریـکا ، اوراسـیا و افریقـای شـمالی رواج یافـت. در ایـن زمینـه، نشـریۀ فایننشـال تایمـز (٢٠٠٢) نوشـت: «صنایـع خـلاق کـره در بازارهـای کشـورهای آسـیایی همسـایه رو بـه گسـترش هسـتند». موفقیـت کـره به عنـوان کشـور صادرکننـدۀ تولیـدات سـرگرمی در اواخـر دهـۀ ١٩٩٠ زمانـی شـروع شـد کـه سـریال های تلویزیونـی آن در ژاپـن، چیـن و آسـیای جنـوب شـرقی بـه نمایـش درآمدند. همچنیـن دولـت از توسـعۀ صنعـت فرهنـگ کـره در خارج از کشـور حمایـت کـرد و آن را ابزاری بـرای قدرت نـرم خود و ارتقـای نـام و اعتبار کـره در منطقـه میدیـد. مردم منطقـه، دیـدن سـریال های کره ای را شـروع کردند
و پــس از مدتی ترانه هـای پاپ گروه های موسـیقی پسـران عرضه شـد. تایلند از نخســتین کشــورهایی بــود کــه تحت تأثیـر موج کره ای قـرار گرفــت. پــس از آن، نوجوانـان و جوانـان کشـورهایی ماننـد تایلنـد، طرفـدار همـه چیـز کـره شـدند؛
غـذای کـره ای، فرهنـگ کـره ای و حتـی بسـیاری از آنهـا زبـان کـره ای را فـرا گرفتنـد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *