همجنسگرایی یا همجنسبازی

اساسا چیزی به نام ژن همجنس‌گرایی وجود ندارد 🔺 همجنسگرایی به معنای گرایش و فطری و چیزی که ناشی از ژن ها میباشد است.که با نگاه به طبیعت متوجه میشویم...