بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین هم نشان دادمقاومت شرط پیروزی است نه مذاکره و سازش!