الگوهای بی تی اس

رمان دمیان نوشته ی هرمان هسه یکی از کتاب های توصیه شده توسط bts که حتی در اشعار خود از آن الهام گرفته گرفته اند 🔎 هرمان هسه کیست ؟...