اعتکاف بزرگداشت میلاد علیست

اعتکافمانبزرگداشت تولد علی در کعبه است دقیقا سه روز!