چرا کوه طور

چرا کوه طور؟ موسی جان روی  نیزه ها هم می شود با خدا حرف زد! گوش کن این سر حسین است…! مشغول راز و نیاز…!