ریشه ی ساپورت از حرم سرا

ناصرالدین شاه که از فرنگ بازگشت دستور داد: زنان حرمسرا مثل روس ها ساپورت بپوشند! خب شکر خدا معلوم شد زنان کجا و از کی این تیپی اند!