کارفرهنگی شیطان

کار فرهنگی شیطان نتیجه داده بود جای اشک به اهل روضه شک داشت…! . . . این را از غربت بعضی مادحین فهمیدم