کفن کجا بود

نگو کفن! دارند تو را کادو می گیرند  برای خدا!