حرفِ دلِ چهل صبح دعای عهد

 هنوز حاضر نیستم از  خوابم برای رسیدن به تو  بزنم! و ثابت کرد به من این را چهل صبح دعای عهد