وقتی از مسیرحق مایل شوی

قران هم که باشی هم نشین شامیان شوی جایت روی نیزه هاست!