جا مانده از کاروان عشق

کاری واسه دل آشوبم کن                                                              جون مادرت فقط خوبم کن همین...