تار مو

تمام قشنگی اش همین چند تار مو بود آنها را هم انداخت بیرون!