حضرت پایون

میان عاشق و معشوق رمزیست چ داند آنکه اُشتر می چراند