اعتیاد به گناه

خدا مرا هی ترک می دهد و من دوباره مصرف می کنم گناه را آری اعتیاد به گناه بدتر از اعتیاد به مواد مخدر است