حق تنها ایستاده است

حسین تنها ایستاد وسط معرکه تا همه بدانند حق همیشه تنها است اما این دلیل نمی شود بر یاری نکردنش