چرا مستجاب کند دعا را

هنوز دعایمان بوی امتحان خدا می دهد . . چرا باید یک دنیا تردید ما را بله بگوید خدا؟!