از بی حجاب ها متشکرم

ممنونم از تو دخترک بی حجاب . . ممنون که چادر را لکه دار نکردی چادر مال مریم های مقدس است…