شعار مرگ برآمریکا

حسین پای شعار مرگ بر یزید شهید شد حالا این ما و این مرگ بر آمریکا….