فرصت بیعت با ولی خدا

آنکه به حسین دست بیعت نداد با شست پای حجاج ثقفی بیعت می کند . . عبدالله بن عمر  نشویم!