مباهله باید تکرار شود

جای مذاکره باید مباهله کرد با آمریکا….!