قطار تهران _ مشهد

هر قطاری در جهان از شوق سوتش ممتد است آرزویش بودن در خط تهران – مشهد است