برچسب: فرصت

فرصت شرکت جهاد در جنگ ۰

فرصت شرکت جهاد در جنگ

شمشیری که برای جهادیک عمر در غلاف بود پهلوی تو را شکست . . بعد از پیامبر جنگ نرفته ها و فراری های از میدان سردار جنگیدن با دختر پیامبر...