بازم شروع شد

رفته بودم پیرایشگاه تااومد نوبت من بشه آقای آرایشگر ازلج ما بحث سیاسی پیش کشید بایکی از اینایی که داشت موهاشون راکوتاه میکرد زیرلب گفتم بسم الله شروع شد…. داشت...