علت تاخیر استجابت دعا

گاهی استجابت دعا ظلم به خودمان است یا به دیگران پس از مستجاب نشدن ننال که خدا سرسوزنی ظلم نمی کند