گزینه های روی میز خدا

طوفان طبس یعنی گزینه های خدا همیشه روی میز است.