عشق

این عشق است که با معشوق آغاز و با عاشق به پایان می رسد