برچسب: شب قدر

۰

هل یرجع العبد الآبق الا الی مولاه

امشب دوباره خودم… قرآنم…. کتاب دعایم…. راهی جای می شویم…. که دوباره عـــلـــی و فرزندانش می شوند واسطه ی ندانم کاری های من!!! کاش امشب ، ” آدم ” شوم...