میروی یا می مانی

امشب هم عده ایی آمدند پیش حسین و هم عده ایی رفتند… . . ما جزو کدام دسته ایم؟