تمدید دامین دنیا

خدا domain ما را برای این دنیا تمدید نمی کند  مرگ یعنی همین!