سردرد حالا درد سر

روزی سرت درد می کرد برای من امروز سردرد گرفته ایی چرا؟!