برچسب: ساعت تفکر

زندگی تحت برنامه ۰

زندگی تحت برنامه

دارم تحت برنامه زندگی می کنم همین امروز خدا چند قرار برایم تدارک دیده بود و من فقط در برخوردها ادای اختیار داشتن در می آوردم! بازی هر روزم همین شده...