دوره ی جدید مذاکرات

کلید مشکلات کشور در سازش و مذاکره با خداست!