اولین زائر حضرت ابوالفضل العباس

اولین زائرت حسین بودولی در سلام بر تو دست جای سینه بر کمر گذاشت!