بی تفاوتی بعضی از طلاب و روحانیون

برای انقلابی کردن بعضی از طلبه ها هنوز بهترین راه پایین انداختنشان از طبقه دوم فیضیه می باشد.