تلافی راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی قدس کف کار است روزی حتی انتقام این مرگ بر اسراییل را که با زبان روزه گفتیم از انها خواهیم گرفت غزه که جای خود دارد