خدا بیامرزد پدربزرگ را

همه چشم ها نگرانیک شب قبل از پرواز امام از پاریسآیا امام به سلامت میرسند به تهرانچه میشود !!!که پیرمرد تفالی زد بر حافظ و آمد :.ای در رخ تو...