آزاد سازی دلم از دامین غیر

    تا تکلیف  روشن شود برای که می تپد این دل …                                                            باید اول “نوار قلب” بگیری…! برای دوستی با...