دسته ی جدید تحریم ها

خدا ما را از دیدار امام زمان محروم کرد! ولی هیچ کس از این تحریم به اندازه تحریم آمریکا صدایش در نیامد و ناله نزد!