برچسب: خودشناسی

تفسیر جدید از لا اکراه فی الدین ۰

تفسیر جدید از لا اکراه فی الدین

به نظرم در تفسیر آیه ی لا اِکراهَ فی الدین باید گفت لا اِکراهَ فی دینی که شما ساختید وگرنه دین خدا را که کسی اکراه به قبولش ندارد

زندگی تحت برنامه ۰

زندگی تحت برنامه

دارم تحت برنامه زندگی می کنم همین امروز خدا چند قرار برایم تدارک دیده بود و من فقط در برخوردها ادای اختیار داشتن در می آوردم! بازی هر روزم همین شده...