از خانه خدا تا پیش خود خدا

هنوز می پرسم از خودم! چرا وقتی یکی میرود خانه خدا خوشحال می شویم اما وقتی میرود پیش خدا ناراحت؟