روضه خوانی خدا درنماز

 المغضوب علیهم و لا الضالین خانه نشین کردند صراط المستقیم را سوره حمد یک عمر روضه خوانی خداست بر علی و اولادش!