فرصت رابطه با خدا

ٱلۡأخلاء يوۡمئذۭ بعۡضهمۡ لبعۡض عدو إلا ٱلۡمتقين رابطه باید یا به خدا ختم شود یا به جدایی